1. Společnost

Pravidla pro zpracování Osobních údajů

Informační povinnost vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Tuto informační povinnost je třeba číst vždy společně s Obecnými zásadami ochrany osobních údajů a soukromí společnosti Toyota / Lexus („Obecné zásady ochrany osobních údajů“), které popisují obecné zásady zpracování osobních údajů.  

Tato informační povinnost se týká zpracování vašich osobních údajů za účelem:

 • poskytování našich výrobků a služeb,
 • zodpovídání vašich dotazů,
 • efektivního řízení vztahů a kontaktů s námi a dalšími subjekty ze skupiny Toyota a
 • pokud k tomu dáte souhlas, abychom vám mohli zasílat určitá marketingová / obchodní sdělení a pozvánky na určité průzkumy trhu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme mimo jiné následující kategorie osobních údajů:

 • jméno, příjmení a forma oslovení (paní, pan),
 • kontaktní údaje (např. korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • údaje potřebné k identifikaci (daňové identifikační číslo, číslo PESEL nebo registrační značka vašeho vozidla),
 • informace týkající se účtu MyT / LexusLink,
 • informace o interakcích mezi vámi a námi, jako je váš vztah k nám a historie transakcí s námi, včetně např. návštěv u prodejců, nákupů, uložených konfigurací vozů, návštěv za účelem opravy a údržby, kontaktů s námi, vašich dotazů, žádostí, požadavků a stížností adresovaných nám a historie jejich vyřizování,
 • informace o vašem vozidle Toyota / Lexus (např. VIN, datum převzetí vozidla Toyota / Lexus, počet najetých kilometrů, diagnostické informace a informace týkající se údržby a oprav vozidla Toyota / Lexus,
 • informace o vašich zájmech a preferencích,
 • informace o souhlasech, které jste nám udělili, a o naší správě těchto souhlasů (včetně například vedení registru odvolaných souhlasů).

 

Kdo a jak vaše údaje zpracovává?

 

 • Správce údajů plus účely a právní důvody:

  

Správci vašich osobních údajů jsou:

 

Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Varšava, 5 Konstruktorska ul. (TCE)Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Brusel (Belgie) (TME) vybraný autorizovaný prodejce značek Toyota a Lexus v České republice (Autorizovaný prodejce) - aktualizované adresáře a kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto webových stránkách www.toyota.cz / www.lexus.cz v rozsahu uvedeném níže.

 

V závislosti na uděleném souhlasu a v případě nákupu výrobků Toyota a Lexus nebo poskytování služeb Toyota a Lexus zpracovávají správci vaše osobní údaje za účelem a na následujícím právním základě:

 

 

Účel zpracování

Právní základ

Marketingová komunikace a průzkum trhu:

-    Zasílání upomínek, které mohou obsahovat komerční obsah související s vozidlem Toyota / Lexus a s obnovením kterékoli z námi nabízených služeb (např. v souvislosti s technickými prohlídkami),

-    Naše přímá nabídka výrobků a služeb značek Toyota a Lexus (včetně nabídky modelů automobilů, dílů, příslušenství, ojetých automobilů a dalších výrobků a služeb značek Toyota a Lexus, jako např. silniční asistence, související služby a mobilní služby),

-    Pozvánky na námi pořádané akce (přímý marketing),

-    Zasílání dotazníků týkajících se marketingového výzkumu, dotazů na výrobky a služby značek Toyota a Lexus (netýká se výzkumu souvisejícího se servisem nebo poprodejního výzkumu) a výzkumů obsahujících marketingový, reklamní nebo propagační obsah, který se týká vás, vozidla Toyota / Lexus nebo našich výrobků a služeb, včetně jejich přizpůsobení vašim potřebám a očekáváním, sestavování údajů z různých zdrojů a vytváření profilu (profilování pro marketingové účely).

Chceme zajistit, aby váš souhlas nebyl využit k zasílání zbytečných informací. Vynaložíme veškeré úsilí, aby to, co vám bude zasláno, pro vás bylo relevantní a užitečné. Chceme také naslouchat uživatelům a porozumět jejich zájmům, preferencím a očekáváním. Na základě shromážděných informací, například o historii nákupů, návštěvách našich webových stránek, otevření naší e-mailové korespondence atd. - vytváříme profil zákazníka, abychom vám mohli poskytovat personalizované nabídky, oznámení a pozvánky.

Váš souhlas

(Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR v souvislosti se souhlasem se zasíláním marketingových sdělení s ohledem na ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a právních předpisů o telekomunikacích – vyjádřeným dobrovolným poskytnutím kontaktních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních informací)

 

Hodnocení a zlepšování kvality našich výrobků, služeb a zkušeností zákazníků.

Pro lepší výběr služeb podle potřeb zákazníků značek Toyota a Lexus, celkovou optimalizaci výrobků Toyota a Lexus, optimalizaci servisních procesů, budování znalostí o zákaznících značek Toyota a Lexus, finanční analýzu TCE, TME a sítě prodejců.

Za účelem vyhodnocování a zlepšování kvality našich výrobků a služeb, jakož i pro účely výzkumu a vývoje mohou být vaše osobní údaje anonymizovány a jako takové použity i jinými subjekty v rámci skupiny Toyota.

Náš oprávněný zájem v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – optimalizace procesů a výrobků značek Toyota a Lexus

Správa, údržba a rozvoj IT systémů a zajištění bezpečnosti dat

Náš oprávněný zájem

(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – údržba a řádné používání IT systémů Toyota a Lexus)

Důkazní účely a ochrana před nároky

Umožnění případného určení, vyšetřování nebo obrany proti nárokům a pro archivační (důkazní) účely, které jsou realizací oprávněného zájmu správce na zajištění informací v případě právní potřeby prokázání skutečností.

Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – důkazní účely)

Správa vašich osobních údajů

Udržování osobních údajů zákazníků v aktuálním stavu, jejich oprava a řádné vedení, jakož i kontaktování zákazníků v případě problémů s realizací požadavků zákazníků a centralizace, slučování, sdílení, aktualizace a opravy vašich osobních údajů, které jste nám nebo jiným subjektům ze skupiny Toyota poskytli, nebo které nám nebo jiným subjektům Toyota již byly k dispozici. Správa vašeho souhlasu, např. ověření, zda jste souhlasili se zasíláním marketingových materiálů.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v centrálních systémech provozovaných Správci nebo jinými subjekty ze skupiny Toyota. Cílem společnosti Toyota / Lexus je:

-    efektivně spravovat vaše osobní údaje (například centralizací vašich osobních údajů můžeme snáze zajistit jejich aktuálnost a správnost a zajistit jejich sdílení),

-    poskytnout vám nejlepší možný zákaznický servis,

-    podporovat a zjednodušovat určité činnosti popsané v jiných účelech zpracování.

Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – vyřizování žádostí a nároků zákazníků)

Podniknutí kroků před uzavřením smlouvy na základě vašeho zájmu o nabídku (např. sjednání zkušební jízdy, odpověď na vaši žádost o schůzku nebo informace o výrobcích a službách Toyota nebo jinou žádost o informace, uznání a vyřízení nároku na slevu nebo speciální nabídku pro osoby pracující v určitých profesích).

Kroky směřující k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Plnění uzavřené smlouvy

Za účelem plnění a na základě uzavřené smlouvy o záruce týkající se zakoupených výrobků nebo služeb

Uzavřená dohoda

(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Udržování vztahů a zodpovídání vašich dotazů. Provádění průzkumu spokojenosti zákazníků (v souvislosti s poskytovanými službami nebo poprodejním testováním nových a ojetých vozidel).

Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – poprodejní servis)

Dodržování zákonných povinností

Zdokumentování provedené služby nebo zakázky pro účely účetnictví a plnění daňových povinností.

Zákonná povinnost správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v souvislosti s ustanoveními v oblasti účetnictví a daňových povinností)

Provádění svolávacích akcí

Provádění svolávacích akcí a plnění dalších povinností souvisejících s bezpečností výrobků, protože je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce.

Zákonná povinnost správce

(čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v souvislosti s ustanoveními o odpovědnosti za nebezpečné výrobky)

  

 • Příjemci údajů:
 • příjemci vašich osobních údajů budou: Autorizovaní prodejci Toyota a Lexus v Polsku (Autorizovaní prodejci), další subjekty ze skupiny Toyota, které budou případně poskytovat služby, dodávat zboží nebo se budou podílet na zpracování údajů pro výše uvedené účely, společnosti spolupracující v oblasti IT služeb, marketingových služeb, účetních a archivačních služeb, průzkumu trhu, telefonická centra, společnosti podporující organizaci a realizaci akcí;
 • Vaše osobní údaje mohou být předány subjektu se sídlem ve Spojených státech - Salesforce.com, Inc. (San Francisco, USA), který prohlašuje, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které mu byly předány v souladu se schválenými závaznými podnikovými pravidly společnosti Salesforce a standardními smluvními doložkami (odkaz). Kopii osobních údajů poskytnutých tomuto subjektu můžete získat na kontaktním místě pro ochranu osobních údajů TCE.

Vaše údaje mohou být předány do míst mimo EHP, včetně Spojených států amerických a Spojeného království, je-li to vhodné (i) k dosažení některého z účelů uvedených v této informační povinnosti nebo (ii) k předání vašich údajů příjemcům údajů v souladu s touto informační povinností.

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHP, zajistíme, aby byly vaše osobní údaje chráněny následujícími bezpečnostními opatřeními:

 • právní řád země, do které jsou vaše údaje předávány, zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů (článek 45 GDPR); nebo
 • předání podléhá standardním doložkám o ochraně údajů schváleným Evropskou komisí (čl. 46 odst. 2 GDPR) nebo závazným podnikovým pravidlům (čl. 47 GDPR).
 • Kontakt:

V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na kontaktní místo pro ochranu údajů na následující e-mailové adrese: dpo@toyota.cz.  

 • Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje jsou uchovávány:

 1. po dobu nezbytnou k plnění smlouvy / provádění služby nebo záruky a k uplatnění nebo obraně souvisejících nároků, tj. po dobu 10 let od konce roku, v němž byla smlouva uzavřena, nebo do promlčení nároků;
 2. za účelem provádění svolávacích kampaní a dalších povinností souvisejících s bezpečností výrobků – po dobu 10 let od konce roku, v němž byla smlouva uzavřena;
 3. v případě zpracování údajů za účelem realizace našeho oprávněného zájmu – po dobu, dokud nevznesete námitku, s výhradou nutnosti zpracovávat údaje do konce doby nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků;
 4. v případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu – dokud neodvoláte svůj souhlas (neexistuje-li jiný právní základ pro zpracování). Kromě toho budeme po dobu 10 let uchovávat doklady o udělených souhlasech pro důkazní účely – k prokázání skutečností v případě jakýchkoli nároků souvisejících s nesprávným zpracováním osobních údajů.

 

 • Zdroj údajů: údaje poskytnuté vámi, údaje poskytnuté správci, údaje založené na dokumentech, údaje z webových stránek (cookies), ve vztahu k podnikatelským subjektům také z veřejných rejstříků (obchodní a živnostenský rejstřík).
 • Informace o právech: máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo na přenos údajů; právo vznést námitku proti zpracování údajů, právo vznést námitku proti profilování, právo kdykoli odvolat souhlas.

V případě přímého marketingu máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. Pokud toto právo uplatníte, přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.
 • Právo vznést námitku: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě výše uvedeného oprávněného zájmu. Vaše údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat, že pro nás ve vztahu k těmto údajům existují platné právní důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud pro nás údaje nebudou nezbytné pro určení, vyšetřování nebo obhajobu nároků.
 • Vaše osobní údaje jsou profilovány na základě vašeho souhlasu se zasíláním informací šitých na míru. Zasílání marketingových a obchodních sdělení šitých na míru může ovlivnit vaše nákupní rozhodnutí zobrazením nebo nabídkou určitých výrobků Toyota nebo Lexus a poskytnutím speciálních slev.

Uzavřením smlouvy s Autorizovaným prodejcem ohledně výrobku nebo využití služby vzniká přímý právní vztah s vybraným Autorizovaným prodejcem, který je v rozsahu uvedeném v této informační povinnosti Správcem vašich údajů.

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít a plnit smlouvu / poskytovat služby.

 • Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas zasláním e-mailu, a v případě potíží, také formou běžného dopisu na následující adresy:
  • e-mail: dpo@cz,
  • adresa: Toyota Central Europe sp. z o.o. s poznámkou CS / CR Department, 5 Konstruktorska ul., 02-673 Varšava, Polsko.